REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO, ORAZ ZWROTY

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1.   Sklep Internetowy  – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.nordmebel.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 1. Sprzedawca – Nord Mebel Sp.z o.o ul.Sportowa 11, 13-100 Nidzica  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez– SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, REGON 280424208, NIP 5711690438
 2. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 4. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u  Sprzedawcy.

 • Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 • Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” lub „Odbierz w salonie” przynajmniej jednego towaru.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Nord Mebel Sp.z o.o ul.Sportowa 11, 13-100 Nidzica  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez– SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, REGON 280424208, NIP 571690438  a Klientem, zawierana na odległość,  z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Nord Mebel Sp.z o.o. ul. Sportowa 11, 13-100 Nidzica za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Nord Mebel S p z.o. o. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

III. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie   Przed www.nordmebel.pl miotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” i „ODBIERZ W SALONIE” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.
 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie  zamieszczone są informacje o Towarach:
  a) które (w szczególności ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie lub gabaryty) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ale mogą być dostępne w stacjonarnych salonach NORD MEBEL: – opisy tych Towarów zawierają oznaczenie „ZAPYTAJ W SALONIE” (ale bez oznaczenia „ODBIERZ W SALONIE”),
  b) które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego ani w stacjonarnych salonach NORD MEBEL , jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR NIEDOSTĘPNY”,
  c) które nie są już dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego ani w stacjonarnych salonach NORD MEBEL , i nie jest planowana już dostępność w przyszłości – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR ARCHIWALNY”.
 4. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT i akcyzę (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym).
 6. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie „Dostawa w sklepie internetowym” w zakładce „Koszty dostawy”. Strona dostępna jest pod adresem www.nordmebel.pl
 7. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.
 8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.
 11. Na stronie „Dostawa w sklepie internetowym” dostępnej pod adresem www.nordmebel.pl znajdują się informacje o Usługach Dodatkowych, świadczonych przez zewnętrznych usługodawców (w szczególności firmy transportowe). Zamówienie Usług Dodatkowych jest niemożliwym przez Sklep Internetowy i może nastąpić wyłącznie u usługodawcy. Przed zamówieniem Usługi Dodatkowej należy skontaktować się z usługodawcą.

IV. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient. Sklep Internetowy nie stanowi platformy handlowej (strony internetowej umożliwiającej zawieranie umów z innymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi).
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego Nord Mebel po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 10 sztuk jednego towaru. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk jednego towaru wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” lub „ODBIERZ W SALONIE”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 2. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób dostawy i płatności, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wróć do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu”, przeglądając zawartość swojego koszyka.
 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient kontynuuje procedurę zamawiania, klikając przycisk „Dalej” i przechodzi do kolejnego kroku „Wysyłka i faktura”. 
 7. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  a) „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie www.nordmebel.pl o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.
  b) „Załóż konto” – jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na www.nordmebel.pl na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
  c) „Zamów bez rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).
 8. Po wybraniu jednego z trzech powyższych wariantów Klient zostaje przeniesiony na kolejną stronę, gdzie podaje dane do faktury, adres dostawy i wyraża zgody formalne. Na tym etapie Klient może podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej. Wybrane wcześniej miejsce dostawy dla odbioru osobistego stanowi adres dostawy wskazany w tym kroku.
 9. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 10. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres mailowy
 11. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 14. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).
 15. W przypadku towarów oznaczonych przyciskiem „ODBIERZ W SALONIE”, towary takie:
  a) mogą zostać objęte wyłącznie odbiorem osobistym w jednym ze wskazanych salonów (towary takie nie są obejmowane dostawą do klienta);
  b) towary takie mogą być objęte jednym zamówieniem (jednym koszykiem) samodzielnie lub wyłącznie wraz z innymi towarami dostępnymi i przeznaczonymi do odbioru osobistego w tym samym salonie.

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm: DPD, In Post, Pocztex , Fedex
 4. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas przygotowania zamówienia, pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten uzależniony jest od tego czy zamówiony towar znajduje się w magazynie, czy jest wykonywany na życzenie klienta w takim przypadku termin ustalany jest indywidualnie.
 5. Okres przygotowania towaru do odbioru osobistego w wybranym salonie NORD MEBEL (gdy wybrano taką opcję) ustalany jest indywidualnie.
 6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  b) rezygnacji z całości Zamówienia, albo
  c) zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste w firmie NORD MEBEL odbywają się w dniach i godzinach pracy firmy wskazanych na stronie www.nordmebel.pl
 8. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Parcel Polska Sp. z o.o., INPOST Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z.o.o. o dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy lub braku odbioru  we wskazanym przez kuriera terminie, Towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera ( z zastrzeżeniem, iż w ważnych powodów – w tym epidemiologicznych – awizacja i odbiór w punkcie mogą zostać wyłączone). Po bezskutecznym upływie okresu awizacji, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 9. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych Firm Kurierskich (odpowiednio: www.inpost.pl, www.dhl.com.pl, www.dpd.com.pl, www.zadbano.pl oraz www.rhenus.com/pl). Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).
 10. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub (dla odbioru osobistego w salonie) pracownika Nord Mebel  i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier lub pracownik NORD MEBEL spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę lub wstrzyma osobiste wydanie Towaru, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 11. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. Usługa odbioru osobistego Towaru w wybranym salonie NORD MEBEL
 12. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 13. Sklep Internetowy oferuje również Towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których terminy określone w pkt. 4, 5 i 6 stosuje się z poniższymi zastrzeżeniami. Status czasu dostępności danego Towaru może być różny w zależności od wybranej formy dostawy lub miejsca odbioru osobistego. Towary te posiadają właściwe oznaczenie bezpośrednio na karcie produktu (dla dostawy) lub na dodatkowym oknie wyboru punktu odbioru osobistego wywoływanego po kliknięciu „Sprawdź dostępność w salonie”, oraz w Koszyku. Oznaczenie to brzmi „W MAGAZYNIE DO […] DNI”. Na karcie produktu lub w sekcji „Sprawdź dostępność w salonie” wskazany będzie czas dostawy produktu do magazynu (bez wydłużenia go o czas dostawy lub przygotowania do odbioru osobistego). Łączny czas dostawy lub przygotowania do odbioru osobistego, takich towarów stanowi sumę wskazanego okresu oczekiwania na przyjęcie do magazynu oraz ogólnego czasu dostawy do klienta lub przygotowania do odbioru osobistego (zgodnie z pkt. 4, 5 lub 6). W koszyku wskazany zostanie całkowity czas dostawy lub przygotowania do odbioru osobistego całego Zamówienia (zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej). Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4). W przypadku Zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego Towaru o wydłużonym czasie dostępności:
  a) dostawa całego Zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla Towaru (Towarów) o najdłuższym czasie dostępności,
  b) dla całego Zamówienia zostaje wykluczona forma płatności „za pobraniem” oraz poprzez PayPo,
  c) dla całego Zamówienia możliwym jest podzielenie płatności na „zaliczkę” opłacaną w momencie jego składania oraz „dopłatę” opłacaną w terminie do 5 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności Towaru lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później),
  d) ewentualne zawiadomienie o niedostępności Towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. 7) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 30 dni od złożenia Zamówienia.
 14. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” – wysokość „zaliczki” zostanie ustalona na 30% łącznej wartości zamówionych Towarów, a wysokość dopłaty na 70% łącznej wartości zamówionych Towarów powiększonej o pozostałe koszty Zamówienia. Nie jest możliwy inny podział wartości Zamówienia pomiędzy „zaliczkę” i „dopłatę”.
 15. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, powiadomienie o dostępności Towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.
 16. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” czas dostawy zamówienia do Klienta lub punktu odbioru (nie krótszy niż wskazany w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6) liczony jest od dnia dokonania „dopłaty” po otrzymaniu wezwania, o której mowa w pkt. 17.
 17. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” Klienta mogą objąć wyłącznie oferty i promocje z momentu składania Zamówienia (chyba, że w regulaminie właściwej promocji postanowiono inaczej).
 18. Możliwość odbioru osobistego w wybranym salonie Nord Mebel , jest uwarunkowana dostępnością wszystkich kupowanych towarów (w tym w oczekiwanej ilości) w wybranym salonie – o czym Klient zostanie poinformowany na stronie „Koszyk”.
 19. O przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i spakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail.
 20. Odbioru osobistego w wybranym salonie Nord Mebel  można dokonać:
  a) w przypadku opłacenia całości zamówienia „z góry” zgodnie z pkt. VII ppkt. 2 (także w przypadku podziału na „zaliczkę” i „dopłatę”) – na podstawie danych autoryzacyjnych (przesłany kod odbioru oraz podany numer telefonu);
  b) w przypadku dokonania w całości lub w części innej płatności niż „z góry” – na podstawie potwierdzonej przez pracownika Agata faktury lub paragonu.
 21. Faktura lub paragon z potwierdzeniem pracownika (uprawniający do dokonania odbioru zgodnie z pkt 23 lit. b) zostanie wydanym przy dokonywaniu zapłaty (dopłaty) w kasie salonu i może zostać wydanym wyłącznie bezpośrednio osobie składającej zamówienie lub osobie, która pisemnie wykaże prawo do jej reprezentacji.
 22. Odbiór w  salonie Nord Mebel  będzie możliwy w godzinach pracy tego salonu, na zasadach określonych dla odbioru osobistego w wybranym Salonie.
 23. Pracownik Nord Mebel może żądać wylegitymowania się przez osobę (osoby) dokonujące odbioru osobistego w salonie.
 24. Termin realizacji zamówienie to 6 tygodni. Okresowo terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu, w szczególności z uwagi na trudności logistyczne. O ewentualnie wydłużonym terminie dostawy Sprzedawca poinformuje na swojej stronie oraz podczas składania zamówienia.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób (raz dokonanego wyboru w tym zakresie, dla danego zamówienia, nie można już zmienić po kliknięciu „ZAMAWIAM I PŁACĘ”):
  a) przelew online lub karta płatnicza (w tym: BLIK, Apple Pay i przelew tradycyjny) – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  b) eKarta Podarunkowa – poprzez realizację (podanie kodu podczas składania zamówienia) eKarty Podarunkowej wydanej przez Sprzedawcę,
  Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej.
 2. c) przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy NORD MEBEL- płatne podczas odbioru osobistego pracownikowi – gotówką, kartą płatniczą
  d) inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej. Do tego sposobu płatności stosuje się zapisy dotyczące właściwej formy płatności jaka ma zastosowanie z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tej formy płatności powoduje dodatkowe skutki określone w założeniach prowadzonej akcji promocyjnej.
  Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, jednym z systemów ratalnych: eRaty, CA Raty, Raty Alior Bank S.A albo systemem PayPo zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24,
  b) w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy NORD MEBEL należność za Towar pobierana jest podczas dostawy (odbioru osobistego) Towaru, w ten sposób, że uprzednie dokonanie płatności warunkuje wydanie towaru,
  c) w przypadku płatności eKartą Podarunkową należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru po pomniejszeniu salda eKarty.
 4. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia,
  Zamówienia, a ponadto umowa Sprzedaży wygasa w każdym przypadku otrzymania negatywnej decyzji kredytowej lub odnoszącej się do limitu kredytowego,
  b) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru osobistego Towaru z salonu  Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia o dostępności towaru do odbioru w salonie ,chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru, dokona z góry zapłaty za Towar (jeśli tego jeszcze nie uczynił) oraz Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie,
  c) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki oraz przesyłki pierwotnej).
 5. Usługę „przelew online” (w tym: BLIK, Apple Pay i przelew tradycyjny) za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 6. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 oraz usługę PayPo realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 8. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
 9. Szczegółowe warunki realizacji płatności PayPo za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.paypo.pl.
 10. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyrażenia woli podziału .płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” powyżej określone zasady podlegają następującym modyfikacjom:
  a) płatności „zaliczki” i płatności „dopłaty” można dokonać jedynie poprzez przelew online lub kartą płatniczą (w przypadku wyboru odbioru osobistego w wybranym salonie, „dopłata” może zostać uiszczona w tym punkcie, gotówką, Kartą Podarunkową lub kartą płatniczą.
  b) umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „zaliczki” w terminach wskazanych w pkt. 3,
  c) umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „dopłaty” w terminie do 13 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności Towaru lub w terminie 5 dni od dnia przewidzianego na dostawę Towaru (zależnie od tego który termin przypada później),
  d) Towar zostanie wysłany najwcześniej po dokonaniu płatności „dopłaty” (nieopłaconej wcześniej części Zamówienia).
 11. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności, i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia „dopłaty” w terminie 5 dni od otrzymania prośby o dopłatę do Zamówienia lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później). Mechanizm (link) umożliwiający wybór formy opłacenia „dopłaty” oraz jej dokonanie w formie elektronicznej zostanie przekazany Klientowi w e-mailu informującym o skompletowaniu Zamówienia i wskazującym na konieczność uiszczenia „dopłaty”, a także może zostać ponownie wysłany Klientowi po późniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 12. Formy płatności dostępne okazjonalnie (np. promocje ratalne) są niedostępne w przypadku wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” (ewentualne korzystanie z nich – poza warunkami właściwymi dla danej oferty – wymaga wyboru jednorazowego opłacenia Zamówienia zawierającego Towary o wydłużonym czasie dostępności).
 13. Forma płatności eKartą Podarunkową jest niedostępna w przypadku wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” (ewentualne korzystanie z eKarty Podarunkowej wymaga wyboru jednorazowego opłacenia Zamówienia zawierającego Towary o wydłużonym czasie dostępności).14.
 14. Forma płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności, za wyjątkiem zapłaty eKartą     forma płatności jest dopuszczalna dla całości danego Zamówienia):
  a) inną eKartą,
  b) przelewem online lub kartą płatniczą,

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1.  
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta albo dostępnego na stronie www.nordmebel.pl co jednak nie jest obowiązkowe.
 6. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 10. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie na adres Nord Mebel Sp.z o.o ul.Sportowa 11 13-100 Nidzica,  w każdym razie nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. W przypadku:
  a) towaru zamówionego wraz z wysyłką – towar należy zwrócić na adres:  Nord Mebel Sp.z o.o ul.Sportowa 11 13-100 Nidzica
  b) towaru odebranego osobiście w salonie  – towar należy zwrócić w tym samym salonie, w którym lub przy którym dokonano odbioru osobistego, w dniach i godzinach pracy tego salonu lub na adres: Nord Mebel Sp.z o.o ul.Sportowa 11 13-100 Nidzica (zwrot towaru do punktu odbioru osobistego, który nie został uprzednio odebrany w tym punkcie jest niemożliwy).
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą (o których mowa w pkt. 13).
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT – co ułatwi rozpoznanie zgłoszenia.
 14. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 700 zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
 15. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza „Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie „Zgłoś reklamację” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja

 1. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2 i punkt XI ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oraz punktu IX, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

XI. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu. Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy:
  a) na stronie www.nordmebel.pl kliknąć w zakładkę „Zgłoś reklamację”,
  b) wypełnić formularz, wybierając „Rękojmia i niezgodność towaru z umową”.
 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny komunikat na stronie, który można wydrukować.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.
 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XII. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 4. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku promocji, cena przekreślona jest ceną najniższą z 30 dni przed obniżką.

XIII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce „Moje konto”, pod adresem www
 2. Rejestracja Osób wymaga podania:
  a) imienia,
  b) nazwiska,
  c) adresu e-mail,
  d) hasła (oraz powtórzenia hasła),
  e) numeru telefonu,
  f) kodu pocztowego,
  g) potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 4. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 5. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  a) dokonywanie zakupów,
  b) śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  c) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  e) przypomnienie hasła,
  f) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
  g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 9. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 10. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
  a) narusza niniejszy Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 11. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
 12. W przypadku usunięcia Konta zgodnie z ust. 10, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
 13. Od dnia 17 maja 2021 r. zostaje wyłączona możliwość logowania się na Konto poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy: Facebook lub Google. Użytkownicy, którzy wykorzystali tę metodę logowania do założenia konta, aby nadal z niego korzystać, zobowiązani są do ustanowienia hasła na zasadach ogólnych.
 14. Dnia 17 maja 2021 r. – w związku ze zmianami technicznymi – zostaną usunięte wszystkie konta za pośrednictwem, których nie dokonano do tego dnia żadnej transakcji. Użytkownicy, którzy nadal chcą posiadać konto w systemie, zobowiązani są do ponownej rejestracji.

XIV. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. Reklamację dotyczącą płatności można  zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

XV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

XVI. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XVII. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Rejestracja w serwisie umożliwia również przechowywanie informacji o zakupach dokonywanych w innych kanałach sprzedaży dostępnych u Sprzedawcy, (w szczególności w placówkach stacjonarnych) oraz śledzenia ich statusów. Ponadto na koncie klienta istnieje możliwość pobierania obrazów (kopii) przypisanych do nich dokumentów sprzedaży.
 2. W przypadku podania Sprzedawcy adresu e-mail podczas dokonywania zakupów od dnia 17 maja 2021 r. w innym kanale sprzedaży, informacja o tej transakcji zostanie automatycznie umieszczona na koncie klienta. Informacje o transakcjach wcześniejszych nie będą tam umieszczane.
 3. W przypadku zakupów bez podawania danych osobowych (na „paragon”), klient ma możliwość samodzielnego przypisania danej transakcji dokonanej od dnia 17 maja 2021 r. do swojego konta klienta. Nie ma możliwości przypisania transakcji wcześniejszej.
 4. Rejestracja w serwisie umożliwia przechowywanie informacji o złożonych reklamacjach, w tym śledzenia ich statusów (zarówno dotyczących zamówień w Sklepie Internetowym jak i z innych kanałów sprzedaży).

XIX. Usługa „Powiadom o dostępności”

 1. W przypadku niektórych „TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH”, Sklep świadczy klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia na adres e-mail w przypadku ich ponownej dostępności.
 2. Udostępnienie usługi „POWIADOM O DOSTEPNOŚCI” dla danego Towaru przez Sprzedawcę nie stanowi gwarancji jego powrotu do oferty Sklepu.
 3. Aktywacja usługi polega na podaniu swojego adresu e-mail na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz kliknięciu przycisku „POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI”.
 4. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 5. E-mail z powiadomieniem o dostępności Towaru zostanie wysłany na podany adres jednokrotnie, najpóźniej w terminie 1 dni od ponownej dostępności Towaru. E-mail może nie zostać wysłany jeśli do czasu jego wysyłki Towar ponownie będzie niedostępny.
 6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji Towaru, prawa pierwszeństwa nabycia Towaru, ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego nabycia w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.
 7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu e-mail oraz oczekiwanego Towaru, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej usługi.
 8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego Towaru.
 9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sklepem.

XX. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.nordmebel.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: e.walsh@nordmebel.eu
 5. W związku z udostępnieniem funkcji wyszukiwania, Sprzedawca informuje, że przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania opiera się na następujących ogólnych parametrach (uwzględnianych w podanej kolejności): zbieżność wyszukiwanego hasła z nazwą produktu, dostępność produktu, zbieżność wyszukiwanego hasła z kategorią produktową, objęcie produktu ofertą promocyjną lub wyprzedażą, oznaczenie produktu jako nowość oraz popularność produktu wśród kupujących.
 6. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www